ประวัติของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 

> ข้อมูลโรงเรียน


       โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 340 หมู่ที่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน ระหว่างเส้นทางจากอำเภอแม่จัน ไปอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57270 โทรศัพท์  053–775182   โทรสาร  053-75108  มีเนื้อที่ 61 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจากอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน
       โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม มีลักษณะเป็นเนินมีคูเมืองโบราณล้อมรอบ ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง  มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีในการดำเนินชีวิตและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแบบชาวเหนือโดยทั่วไป  ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางถึงยากจน เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519

        คำขวัญ :
กีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม
        ปรัชญา : ทนฺโต เสฏฺโฐ มนฺส เสสุ
        ความหมาย : ผู้ที่ได้รับการฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
        สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง – เขียว
        อัตลักษณ์ของโรงเรียน : มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน
        เอกลักษณ์ของโรงเรียน : สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

> ข้อมูลชุมชน

     1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า มีพื้นที่ ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลจันจว้า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 รวมพื้นที่ประมาณ 128 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอแม่จัน 12 กิโลเมตร บนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1016 (แม่จัน - เชียงแสน) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 873 กิโลเมตร ห่างจากชายแดนประเทศลาว ประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากประเทศพม่าที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ประมาณ 30 กิโลเมตร
      2) จำนวนประชากรประมาณ 15,833 คน
      3) อาชีพสำคัญ เกษตรกรรม
      4) ศาสนา พุทธ
      5) รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว / ปี 20,000 บาท
      6) แหล่งเรียนรู้/สถานที่สำคัญในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่
              6.1. วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
              6.2. วัดป่าหมากหน่อ (สำนักสงฆ์วัดทศพล)
              6.3. เวียงหนองหล่ม(อาณาจักรโยนกดังเดิม) มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 20,000 ไร่
              6.4. หนองมโนราห์
              6.5. หนองเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์
              6.6. ปางควาย ซึ่งเป็นที่เลี้ยงสัตว์ประเภท วัว ควาย
              6.7. สันดินดัง คือ บริเวณที่เป็นสันเนิน เวลาเคาะหรือเอาเท้ากระทืบบริเวณนั้น จะเกิดเสียงดัง
              6.8. พระเจ้าแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ (วัดบ้านป่าสักหลวง)