นายดำรง  ใจหงษ์
Mr. Damrong  Chaihong
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
School Director
 
   
   
 

นายเจษฎา สุวรรณปัญญา
Mr. Jessada  Suwanpanya
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
Deputy Director, General Administrative

 
   
       

นายสาคร  โรจน์คำลือ
Mr. Sakorn  Rojanakumlue
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
งานดนตรีไทย Music of Thailand

นางจีรนันท์  ศิรภัทรธนานันท์
Mrs. Jeeranan Sirapattananun
ครู Teacher
งานอนามัย First Aid Room

       

นายพูลศักดิ์  ธรรมรส
Mr. Phoonsak  Thamaros
ช่างไม้ ระดับ 4 Carpenter 4 Level

นายมนตรี  ฟองเมฆ
Mr. Montree Fongmek
ช่างไม้ ระดับ 4 Carpenter 4 Level

นายขวัญชัย  น้อยหมอ
Mr. Kwanchai  Noimor
ลูกจ้างชั่วคราว Employee

นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พงศ์
Ms. Janjira  Chanphong
แม่บ้าน Caretaker