นายดำรง  ใจหงษ์
Mr. Damrong  Chaihong
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
School Director
 
   
   
 

นายปราโมทย์  มุลาลินน์
Mr. Pramote Mulalin
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
Deputy Director, Student Affairs

 
   
       

นางอรุณ  เสมอเหมือน
Mrs. Arun  Samermuan
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
งานกิจการนักเรียน
Student Affairs Department

นางสาวนิภาภรณ์  ธนัญชัย
Ms. Niphaphorn  Thananchai
ครู ชำนาญการพิเศษ Senior Professional Teacher
งานกิจกรรม Students’activity

นายเจิ้นหมิง  แซ่ก้อ
Mr. Joenming Sae-go
ครู Teacher
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Student care and support system

นายอนุทิน  ทันหล้า
Mr. Anutin  Tunlar
พนักงานราชการ Government Employee
งานกิจการนักเรียน Student Affairs Department