โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เลขที่ 340 หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270